ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a kisallataruhaz.hu online áruház (üzemeltető: Molinári 91 Kft., székhely: 9228 Halászi, Damjanich u. 28., önálló ügyvezetők: Molnár Zsolt József és Molnár Zsolt Józsefné, cégjegyzékszám: Cg.08-09-012683, adószám:13401669-2-08), továbbiakban: S z o l g á l t a t ó)

 valamint

a Szolgáltató által a www.kisallataruhaz.hu oldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: P a r t n e r)

jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott azon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.kisallataruhaz.hu weboldalon (a továbbiakban: internetes áruház) található elektronikus piactéren keresztül történik. Ezenfelül jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazon kereskedelmi ügyletekre, melyek Magyarország területén jelen szerződésben meghatározott Felek között jönnek létre. 

Az internetes áruházban történő vásárlás távollévők közötti szerződésnek minősül, valamint jellegéből adódóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény (”Ektv.”) szabályozza azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt tájékoztatást megadta a Szolgáltató. 

1.2. Az internetes áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 

1.3. Az internetes áruház szolgáltatásait minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság jogosult igénybe venni, amennyiben az internetes áruházban érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben foglaltakat. 

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Vásárlás” gombra kattintással jön létre. Az ily módon, kizárólag  magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére 8 napon belül írásban tájékoztatást nyújt. Írásbeli kérésnek és tájékoztatásnak minősül az elektronikus levelezés is.

 

1.5. Ügyfélszolgálat:

Molinári 91 Kft.

Telefon: +36 (96) 210-233+36 (96) 210-233 (hétfőtől péntekig: 08-12, 13-17 óráig) 

Online ügyfélszolgálat: www.kisallataruhaz.hu

 

2. Regisztráció 

2.1. Az internetes áruház Főoldalán található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. 

2.2. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

 

3. Megrendelés  

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. A Partner az áruval kapcsolatos egyéb kérdésekre az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat megfelelő információkat. A termékek jogszabály által előírt használati utasítás az áruval együtt kerül kézbesítésre. Amennyiben e dokumentum nem kerül kézbesítésre az áruval egy időben, e hiányosságot azonnal, mielőtt az árut a Partner használatba veszi, jelezni köteles az Ügyfélszolgálaton. A Szolgáltató ez esetben a hiányosságot haladéktalanul pótolja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett teljes, bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét

3.3. A Szolgáltató a megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő 8 munkanapon belül házhoz szállítja, ha azt a Partner ilyen módon rendelte meg. A szállítás saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével történik. A szállítási költség a vásárlás lezárása előtt minden esetben feltüntetésre kerül!.

A Szolgáltató a szállítási díj és az áruk árának változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás az internetes áruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató megfelelő gondossága ellenére hibás ár kerül a piactér felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától. 

3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3.7. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának megérkezését követően köteles az Partner részére a vásárlást elektronikus úton, e-mailben haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel és nyilatkozat nélkül megszűnik

 

4. Szállítási és fizetési feltételek 

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket a Partner előzetes jelzés alapján személyesen is átveheti a Molinári 91 Kft. telephelyein. Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés a Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru a Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató telephelyén. 

4.2. Szolgáltató a megrendelt árut a 8 munkanapon belül reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Amennyiben a Szállító e szállítási határidőket tartani nem tudja, köteles azt a Partner felé jelezni. A Partner ez esetben elállhat a megrendeléstől.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. 

4.4. A Partner a vételárat utánvéttel, az áru átvételekor készpénzben fizeti meg a Szállítmányozónak.

4.5. A Partner köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltató nem köteles elfogadni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. 

 

4.6. Online bankkártyás fizetés: A termékek kiválasztása, a bankártyával történő fizetési mód kiválasztása és a rendelés feladása gomb megnyomása után a partner átirányítódik a PayU weblapjára. Itt biztonságos körülmények között bonyolíthatja le a rendelés összegének kifizetését bankkártya száma, illetve annak lejárati dátumának megadásával. 

4.7. Fizetés banki előre utalással: A rendelés végösszegét az Ügyfél kifizetheti banki átutalással.

Utalási információk:          Molinári 91 Kft.

                                      Raiffeisen Bank Zrt.

                                      12092000-01586180-00100002

 

A megjegyzés rovatban tüntesse fel a visszaigazolásban szereplő rendelésszámot!

 

5. Garancia, szavatosság, elállás

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított  és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

5.2. A távollévők között kötött szerződésre vonatkozó jogszabályok alapján a Partner a szerződéstől az átvételtől számított 8 napon belül indoklás nélkül elállhat. Ez esetben e szándékát a határidőn belül írásban kell közölnie a Szállítóval. A visszaszállítás költségét a Partner viseli. A Partner köteles a terméket sértetlen állapotban, minden tartozékával együtt, a terméknek megfelelő biztonságos módon azt visszajuttatni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató általi átvétel időpontjáig a kárveszély a Partnert terheli.

A Szolgáltató a határidőben érkezett írásbeli elállás esetén, az áru Szolgáltatóhoz történő visszaérkezésétől számított 30 napon belül a termék vételárát, valamint a Partner által a Szolgáltatónak kifizetett Szállítási költséget megtéríti banki átutalással.

 

Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

Halászi, 2019. október 1.