Adatkezelés

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT ONLINE FIZETÉS ESETÉN

Tudomásul veszem, hogy online fizetés esetén a Molinári 91 Kft. (Halászi, Damjanich u. 28.) adatkezelő által a http://kisallataruhaz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, számlázási és kézbesítési címek, telefonszám, email cím.


ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

Preambulum 

Jelen rövid „adatvédelmi tájékoztató” a Molinári 91 Kft. (székhely: 9228 Halászi, Damjanich u. 28., cégjegyzékszám: 08-09-012683, adószám: 13401669-2-08, e-mail: bewital@bewital.hu, képviseli: Molnár Zsolt ügyvezető), továbbiakban: „Adatkezelő” Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: „Szabályzat”) rövid kivonata, melynek célja, hogy rögzítse a www.kisallataruhaz.hu domain címen üzemelő internetes áruház (továbbiakban: „Webáruház”) üzemeltetőjének és látogatóinak jogait és kötelezettségeit annak érdekében, hogy a személyes adatok tárolása, felhasználása, kezelése a jogszabályi és etikai szabályoknak megfelelően történjenek.

 

Fogalmi meghatározások

érintett:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

személyes adat: 

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

különleges adat:


a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

hozzájárulás

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

tiltakozás: 

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

adatkezelő: 

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adattovábbítás: 

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

adatfeldolgozás: 

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

 

 

Adatkezelési tevékenység

Az adatok kezelése a Webáruházban hozzájáruláson alapul, azonban vásárlás esetén egyes adatok megőrzését számviteli jogszabályok előírják.
 
I.    Adatkérés fajtái
 
A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.


  a)    Információkérés
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás
kérdés tartalma* válaszadás


Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, függően az érintett kapcsolat-felvételi módjától.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.


  b)    Hűség program
Az Adatkezelő törzsvásárlói nyilvántartása és programja egy, az érintettek egy bizonyos csoportja számára nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása az ezt a célt szolgáló nyilvántartásban résztvevő érintettek részére.
A törzsvásárlói programban történő részvétel a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő szabályzatban meghatározott feltétel teljesítéséhez kötött és az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki korábban már igénybe vette az Adatkezelő szolgáltatásait, teljesítette a törzsvásárlóvá válás feltételeit és személyes adatainak megadása mellett törzsvásárló kíván lenni.
A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
hírlevélre történő feliratkozás jelzése

hírlevél küldése

webshopos vásárlások dátuma azonosítás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsvásárlóknak/törzsvendégeknek szóló kedvezményekről, akciókról, egyebekről, kapcsolattartás.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig/meghatározott határidő (3 év) lejártáig.


  c)    Kuponnal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző kuponokat váltson be, amelyeket az adott értékben fel lehet használni az Adatkezelő termékeire.
A kupon felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki kuponokat kíván beváltani az Adatkezelő valamely termékével kapcsolatban.
A kezelt adatok köre és célja:

felhasználó neve* azonosítás
e-mail cím* kapcsolattartás
kupon értéke* teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
Kupon kódja*

azonosítás

webshopos vásárlások dátuma azonosítás

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett adatainak megadásával kuponnal kapcsolatos egyedi ajánlatot kaphasson, kupont válthasson be, valamint kapcsolattartás.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus és/vagy papír alapú, manuális.

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.


  d)    Hírlevél
Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre és célja:

név azonosítás
e-mail cím hírlevél kiküldése


A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
Hírlevél kiküldését az Adatkezelő ezzel a feladattal megbízott munkavállalója teszi meg.
Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az bewital@bewital.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Molinári Kft., 9228 Halászi, Damjanich u. 28.
Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.


  e)    Weboldal regisztráció
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.
A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
A kezelt adatok köre és célja:

név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja
jelszó azonosítás/későbbi belépéshez szükséges
ország számlázáshoz szükséges adat
cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet) szállításhoz/számlázáshoz szükséges adat


Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig


  f)    Vásárlás webáruházon keresztül
Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán keresztül egy vagy több terméket (szolgáltatást) rendeljen meg.
A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket rendel.
A kezelt adatok köre:

név* azonosítás
e-mail cím* kapcsolattartás
ország számlázáshoz szükséges adat
város számlázáshoz szükséges adat
cím számlázáshoz szükséges adat
telefonszám kapcsolattartás
megrendelt termék megnevezése és darabszáma teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
fizetési mód számlázáshoz szükséges adat
számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)* számlázáshoz szükséges adat
szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)* szállításhoz szükséges adat
érintett által kiválasztott átvételi mód* szállításhoz szükséges adat
bankkártya száma bankkártyával/hitelkártyával történő pénzügyi teljesítéshez szükséges adat
CVV kód bankkártyával/hitelkártyával történő pénzügyi teljesítéshez szükséges adat
bankkártya lejárat dátuma bankkártyával/hitelkártyával történő pénzügyi teljesítéshez szükséges adat
rendelésazonosító* megrendelés későbbi visszakereshetőségéhez szükséges
rendelés dátuma* teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges
végösszeg pénzügyi teljesítéshez szükséges adat
kuponkód pénzügyi teljesítéshez szükséges adat

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális, papír alapú bizonylat kibocsátása esetén papír alapú.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.


 g)    Nyereményjáték
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon elérhetőek.
A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.
A kezelt adatok köre és céljai:
név*    azonosítás
telefonszám    kapcsolattartás
e-mail cím­    kapcsolattartás
Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.


 h)    Közösségi oldalakon lévő jelenlét és marketing
Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
Kezelt adatok köre és célja:
érintett publikus neve    azonosítás
publikus fotója    azonosítás
publikus e-mail címe    kapcsolattartás
érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete    kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye    minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja
Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
A személyes adatok forrása: az érintett maga.
Az adatkezelés módja: elektronikus, manuális.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.


 i)    Hivatkozások, linkek
Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.


II.    Adatkezelők:
 
⦁    Molinári 91 Kft
9228 Halászi, Damjanich u. 28.
fő adatkezelő

⦁    SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
1097 Budapest, Táblás utca 39.
futárszolgálati tevékenység

⦁    GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
futárszolgálati tevékenység
 

III.    Cookie-k
 
Cookie neve    Funkció    Időtartam
googleanalytics    optimalizálás, elemzés    4 év
googleadwords    hirdetés, remarketing    2 év
facebook    bejelentkezés    nincs adattárolás
googleoptimize    A/B tesztelés, optimalizálás    1 év
Google Analytics:
A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, küld az Ön számítógépére, mely tárolódik, és adatokat küldd a látogatás adatairól. Az süti adatokat minden esetben a Google tárolja amerikai szerverein. Az Analytics-be érkező személyes adatokat, pl. IP- cím, megrendelési azonosító a Google titkosítva adja át a rendszernek, így számunkra a látogató adatai nem beazonosíthatók. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/

A Google Remarketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használjuk, melynek segítségével célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az eszközök közötti remarketinget alkalmaz, a Google AdWords és a DoubleClick alkalmazásával. Ha beleegyezését adta, hogy a Google az Ön webes és böngészési előzményeit Google fiókjához társítsa, akkor a Google az Ön Google fiókjából és a Google Analyticsből származó információkat együttesen használja fel a hirdetések testreszabására és az eszközök közötti remarketing célcsoportja adatainak meghatározására. Google felhasználóként a „Saját fiókban” adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és –felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Facebook remarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.
Google Adwordsremarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.
Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.
Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.
Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

Az adatkezelőn kívül az adatok kezelésére jogosult adatkezelővel munkaviszonyban, vagy adatkezelésre, adatfeldolgozásra kiterjedő szerződéses jogviszonyban álló 3. fél, ha a munkaszerződés vagy munkaköri leírás, illetve megbízási vagy vállalkozási szerződés ezt tartalmazza.
 

IV.    Adattovábbítás
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt az Adatfeldolgozók pontban meghatározottak látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.
V.    Érintettek jogai
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők:
 a.    a tájékoztatás joga,
 b.    a helyesbítés joga,
 c.    a törléshez való jog,
 d.    az „elfeledtetéshez való jog”,
 e.    az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog,
 f.    tiltakozáshoz való jog,
 g.    bírósághoz fordulás joga,
 h.    hatósághoz fordulás joga.


VI.    Részletes tájékoztatás kérése
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatási kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a bewital@bewital.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.


VII.    Jogorvoslati lehetőség önrendelkezési jog megsértése esetén

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

VIII.    Adatbiztonság

A Webáruházban az üzemeltető személyes adatot kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az üzemeltető csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli az Üzemeltető.

Az adatkezelés során az adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és szükség esetén naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az adatkezelő – az adatok tárolását szerződéses jogviszonyban végző 3. fél útján - megfelelő intézkedésekkel megóvja a személyes adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az üzemeltető személyes adatot külföldre nem továbbít, csak és kizárólag az érintett részére, ha és amennyiben az külföldön tartózkodik.

IX.    Egyéb rendelkezések
                   
Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Tájékoztatót az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatt megváltoztassa.
 
 
Halászi, 2019. október 16.

Molnár Zsolt Ügyvezető
Molinári 91 Kft.

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS


Az adatok kezelése a Webáruházban hozzájáruláson alapul, azonban vásárlás esetén egyes adatok megőrzését számviteli jogszabályok előírják.

 

Az adatkezelés céljai

A Webáruház használata során – a felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén – az alábbi célból kerülnek tárolásra adatok:

-          áruház bővített funkcióinak elérése, használata céljából,

-          szerződéskötés /vásárlás/ céljából,

-          ajánlati felhívás megtétele céljából,

-          külön hozzájárulással hírlevél, akció vagy promóció küldése céljából,

-          elállási jog, szavatosság, jótállás vagy egyéb panasz kezelése céljából.

 

Tárolt adatok köre 

A Webáruházban az alábbi adatok kerülnek opcionálisan tárolásra

-          név,

-          lakcím,

-          számlázási név és cím,

-          szállítási cím,

-          adóazonosító /adószám/,

-          telefonszám,

-          elektronikus levelezési cím

-          egyéb, a felhasználó által megadott és az ügyvitelhez szükséges adat.

 

Adatkezelő:

Molinári 91 Kft

9228 Halászi, Damjanich u. 28.

 

Adatkezelésre jogosult 

Az adatkezelőn kívül az adatok kezelésére jogosult adatkezelővel munkaviszonyban, vagy adatkezelésre, adatfeldolgozásra kiterjedő szerződéses jogviszonyban álló 3. fél, ha a munkaszerződés vagy munkaköri leírás, illetve megbízási vagy vállalkozási szerződés ezt tartalmazza.

 

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig, jogszabályi kötelezettség teljesítéséig tárolja. A felhatalmazáson alapuló adatok kezelését az adatkezelő a fentieknél korábban megszűnteti, ha erre jogszabály vagy határozat kötelezi, az adatkezelés feltételei megszűnnek vagy arra az érintett személy kötelezi.

 

Halászi, 2019. október 1.